НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве" - 2003

Брой 2, 2003 г.

Брой 2, 2003 г., Съдържание:

Обзор
Физикалните фактори в профилактиката, лечението и рехабилитацията на захарния диабет и диабетната невропатия (част 1) - И. Колева

Авторски статии:
Нови проучвания върху патогенезата на уратната уролитаза - М. Иванова

За практиката
Представяме Ви
Нови книги, апарати, медикаменти
Предстоящи прояви
Годишнини
Отзиви
Писма на читатели

Брой 3, 2003 г.

Брой 3, 2003 г., Съдържание:

Oбзорни статии:
С индром на торако-лумбалния преход - М. Караджова
Резултати от активната рехабилитация на болни с хемофилна артропатия - Б. Джурджева, М. Маринкев

Физикалните фактори в профилактиката, лечението и рехабилитацията на болни със захарен диабет и диабетна невропатия
Част 2. Кинезитерапия. Преформирани физикални фактори - Ивет Колева Вълкова

Авторски статии:
Въздействие на хипербарната оксигенация върху психо-моторните функции на деца с церебрална парализа - В. Чавдаров, В. Калева

Компютърна ултразвукова кранио-корпо-графия за обективно и количествено отчитане на ефекта от физикалната терапия и рехабилитация при двигателни нарушения - Хараланов С., еt аl

За практиката
Представяме Ви
Нови книги, апарати, медикаменти
Вести от асоциацията
Информационен дневник
Годишнини
Любопитни факти
Предстоящи прояви

Архив на списанието
Актуално
Предстоящо