НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Протестно писмо до НЗОК от 16.01.2006 относно НРД-2006

ДО ДИРЕКТОРА
НА НЗОК
Д-Р Ив. БУКАРЕВ
ТУК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУКАРЕВ,

Във връзка с наш предварителен разговор, на 16.01.2006 г. консултантите по физикална и рехабилитационна медицина на свое съвещание обсъдиха допуснатите неточности в Националния рамков договор 2006 и клинични пътеки с номер както следва: 246, 247, 249, 252 и изразяват своето несъгласие с текстовете, предложени със съответната корекция по-долу.

По отношение НРД 2006:

А. Доболнична помощ :

Необосновано е изискването за отчитане и на

1. физиотерапевтичния процедурен картон към документацията по дейността на СИМП, поради това, че:

  1.1. не е първоначален медицински документ;
  1.2. не е финансово отчетен документ;
  1.3. това е основен клиничен документ за отделенията по физикална и рехабилитацинна медицина, съответстващ на лист история на заболяването в болничните клиники, упоменато и в Медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, съдържащ данни за диагностично-лечебния процес и носещ правно-юридическа стойност;
  1.4. това е бланка на МЗ и в него се отразяват и параметрите и броя на изпълнените процедури на основание на назначените в амбулаторния лист бл.МЗ-НЗОК №1 от лекарите-специалисти по физикална и рехабилитационна медицина;
  1.5. изписва се само в оригинал и е и контролно-ревизионен документ за структурата по физикална и рехабилитационна медицина;
  1.6. при провеждане на заключителен преглед лекарят-физиотерапевт отразява в амбулаторен лист /унифициран отчетен документ за всички специалности/ броя и вида на проведеното лечение /процедури/.

Двата броя амбулаторни листове и медицинското направление са реалните отчетни документи по НРД.

Във връзка с това, считаме че бланка – образец 509-89 следва да остане в отделенията по физикална и рехабилитационна медицина, а не да бъде прилаган в комплекта документи към НЗОК за отчитане на пакета.

2. в чл.152 текстът “не по-малко от 15 процедури” да се тълкува “при обективна невъзможност за извършване на 15 броя процедури, НЗОК заплаща и по-малък брой” – броят и видът на лечението /назначените процедури/ зависят от находката при прегледа, динамиката в състоянието и преценката на лекаря-специалист по физикална и рехабилитационна медицина, както и от възникването на непредвидени обстоятелства около пациента, препятстващи изпълнението им в изписания вид.

3. чл.154, третиращ ВСД – в отметката със звездичка да се упомене, че се касае за 5 броя процедури

Б. БОЛНИЧНА ПОМОЩ

кл.п. 246, 247, 249 и 252 :

 • текстът “независимо от брой хоспитализации” да отпадне
 • **93.06 измерване дължина на крайника /соматоскопия/” да отпадне
 • **93.09 друга диагностична физикална процедура “класическа електродиагностика” – да отпадне

кл.п.247:

“довършване на лечебния процес и проследяване” да се замени с “пациентите с висок риск се проследяват от ОПЛ или специалист по ФРМ и в извънболничната помощ”

кл.п.252:

 • в текста за индикации за ишиас – “да се изисква ЕМГ за” да се замени с “при увреда на моторните влакна на ишиадикус”
 • от Z96.6 от текста “наличие на ортопедично заместване на тазобедрена /да отпадне/ става (частично) (пълно)

Надяваме се, че ръководени от заинтерисоваността си за качествена лечебна дейност и интересите на пациентите, настоящите уточнения ще бъдат отразени като изменения в практическото приложение на НРД 2006 и клиничните пътеки, предложени за изпълнение за 2006 година.

С уважение: Председателстващ заседанието - Доц.д-р М. МАРИНКЕВ, д.м
София, 16.01.2006 г.

Заседанието се закри, като дата за следващо заседание не беше насрочена.

Протоколирал: Д-р Л. Веселинова

Актуално
Предстоящо