НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Писмо до МЗ и БЛС относно проекта Наредба за кинезитерапевти - 09.01.2006 г.

До
Министъра на Здравеопазването
Проф.д-р Гайдарски

Копие: До
Зам.Министъра на Здравеопазването
Д-р Е. Райнов

До
Председателя на БЛС
Д-р Кехайов

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми г-н Председател,

Във връзка с предстоящото публикуване на Наредба за професионалната компетентност на лицата, работещи в националната система на здравеопазването, завършили висше образование по специалността „кинезитерапия”, следва да Ви запознаем с проблемите които ще възникнат след нейното публикуване, свързано с нарушаване на вече действащи нормативни документи касаещи диагностиката, лечението, рехабилитацията и профилактиката на различни заболявания и свързаните с тях строго медицински дейности, касаещи медицинската етика и правата на пациентите.

В подкрепа на горното твърдение, предлагаме на вашето внимание следните факти, касаещи грешките в горецитираната проекто Наредба, както следва:

1. Професията “кинезитерапевт” не съществува в последният “Списъкът на регламентираните професии в Република България”, като същият може да се намери в интернет страницата на МОН тук. Вероятно е допусната грешка като е ползван служебен бюлетин на МТСГ (необнародвана Заповед №54/26.03.1996 г. на МТСГ), който към момента няма юридическа стойност. В същата заповед (виж по-долу) кинезитерапевтите са цитирани, като аналитични специалисти с ранга на хуманните лекари, което е грешно, порочно и влиза в пълно противоречие със съвремените нормативни актове касаещи сферата на здравеопазването.

222

Аналитични специалисти в областта на здравеопазването

2221

Хуманни лекари

2222

Стоматолози

2223

Ветеринарни лекари

2224

Фармацевти

2225

Кинезитерапевти

2229

Други здравни специалисти

2. Професионалните направления в Постановление №125 / 24.06.2002 г. на Министерския съвет за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионални направления не съдържат “кинезитерапия и рехабилитация”. Същото направление е отменено като незаконосъобразно с Решение №10827/27.11.2003г. на Върховен Административен Съд по Административно дело №1251/2003 г. заведено от Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация.

3. В Национална Спортна Академия няма акредитирана структура (виж по-долу), която да обучава специалисти по кинезитерапия, което прави тяхното обучение незаконно , както и присъствието им в лечебните заведения и издаването на нормативни актове касаещи тяхната дейност.

Акредитирани специалности в Национална Спортна Академия - София

СПЕЦИАЛНОСТ

ОСНОВНО ЗВЕНО

СТЕПЕН

АКРЕДИТАЦИЯ

ОЦЕНКА

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Учителски факултет

бакалавър

акредитация валидна до 15.09.2004 г.

много добра

Спорт

Треньорски факултет

бакалавър, магистър

акредитация валидна до 15.09.2004 г.

много добра

http://web.minedu.government.bg/register/vishe/nsa.html

4. В Закона за здравето е допусната грешка в чл.188 , а именно:

Чл. 188. Министърът на здравеопазването издава наредби за професионалната компетентност на лицата, работещи в националната система за здравеопазване, завършили висше образование по специалностите "психология", "кинезитерапия и рехабилитация", "биология", "биохимия", "микробиология" и "молекулярна биология". ; понеже не е било взето под внимание цитираното в т.2 от писмото Решение на ВАС №10827 /27.11.2003г. , за което уведомихме предишния министър и може би този член е подвел назначената от Вас комисия за изготвяне на цитираната по-горе наредба.

5. В предлаганата от комисията Наредба са допуснати множество грешки, касаещи дублиране на специализирани и високоспециализирани медицински дейности от кинезитерапевти , цитирани Наредба за изменение и допълнение на Наредба №40 на МЗ от 2004 г . (Д.В., бр.102 2005 г.) в сила от 01.01.2006 г., касаещи освен специалността по Физикална и Рехабилитационна Медицина, така и специалностите Неврология, Пулмология и Фтизиатрия и Кардиология, както и много нарушения на правилата за взаимодействие между различни специалисти от Наредба №30 на МЗ/19 юли 2004 за утвърждаване на медицински Стандарт по Физикална и Рехабилитационна Медицина. Цитираните грешни дейности (същите са съответно демонстрирани в корегираната от нас проекто Наредба) са в противоречие със сегадействащите нормативни разпоредби на МЗ и биха довели до влошаване качеството на медицинското обслужване както и до влошаване състоянието на обслужваните пациенти.

Във връзка с изнесените от нас факти и с оглед избягване на юридически усложнения при определяне границите на медицински и други дейности между лекари специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, както и на други лекари специалисти, с така наречените «кинезитерапевти» предлагаме:

• Да организирате корекцията на чл.188 от ЗЗ, като се заличи текста «кинезитерапия и рехабилитация».

• Наредбата за професионалната компетентност на лицата, работещи в националната система на здравеопазването, завършили висше образование по специалността „кинезитерапия”, да не бъде издавана към момента.

3. Да организирате създаване на нова комисия по изготвяне на цитираната в горната точка Наредба в която да участват 2-ма представители на Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация.

Надяваме се на Вашата компетентност и заинтересованост по отношение качеството на провежданото здравеопазване в Република България.

за Асоциация по Физикална Медицина и Рехабилитация :

доц. д-р Марин Маринкев, дм, председател:

д-р Иван Чавдаров, дм, член на УС:

Актуално
Предстоящо