Медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина"

НАРЕДБА № 30 ОТ 19 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА" (.pdf file 560 KB)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт
"Физикална и рехабилитационна медицина" (ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
(.doc file 79 KB)

Наредба № 30 от 19 юли 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна
медицина"
(.doc file 282 KB)