НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, които могат да бъдат упражнявани от български и от чужди граждани, и на компетентните органи по признаване на правоспособност за упражняване на съответната професия

Наименование на професията Нормативен акт, който определя условията и реда за даване/признаване на правоспособност въз основа на образователна степен и професионална квалификация, необходими за упражняване на съответната професия Орган, компетентен да взима решения по даване/признаване на правоспособност за упражняване на съответната професия

СЕКТОР I Професии в областта на здравеопазването
Лекар Закон за народното здраве (ЗНЗ) Министерство на здравеопазването (МЗ)
Стоматолог ЗНЗ МЗ
Фармацевт ЗНЗ МЗ
Медицинска сестра ЗНЗ МЗ
Акушерка ЗНЗ МЗ
Медицински лаборант ЗНЗ МЗ
Рентгенов лаборант ЗНЗ МЗ
Рехабилитатор ЗНЗ МЗ
Санитарен инспектор ЗНЗ МЗ
Фелдшер ЗНЗ МЗ
Ортопедичен техник ЗНЗ МЗ
Масажист ЗНЗ МЗ
Зъботехник ЗНЗ МЗ
Помощник.фармацевт ЗНЗ МЗ

Актуално
Предстоящо