НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

АФМР-ценоразпис за реклама в списанието и сайта

Ц Е Н О Р А З П И С

ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ В

СПИСАНИЕТО И САЙТА НА АСОЦИЯЦИЯТА,

СПИСАНИЕ: ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ЗДРАВЕ – 4 книжки годишно (март, юни, септември и декември)

Челна страница – гръб 500 лв. - еднократно 1500 лв. - год.абонамент**
Последна страница – гръб 700 лв. - еднократно 2000 лв. - год.абонамент**
Вътрешни страници (1 брой) 200 лв. - еднократно 700 лв. - год.абонамент**

**Годишният абонамент се заплаща до края на месец януари от съответната колендарна година !!!

САЙТ: WWW.BGSPRM.COM - годишен абонамент

За лекари по ФРМ членове на АФМР
(платили чл. внос до м.март на текуща година)
без заплащане
За лекари - (свободна практика/ЕООД) 50 лв.
За лечебни заведения 500 лв.
За търговски фирми 800 лв.
За търговски фирми членуващи в АФМР 500 лв

Актуално
Предстоящо