НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРАВИЛНИК за дейността на Управителния Съвет (ПДУС) на Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация (АФМР)

ПРАВИЛНИК

за дейността на Управителния Съвет (ПДУС)

на Асоциацията по Физикална Медицина и Рехабилитация (АФМР)

Приет с решение на УС на АФРМ на заседание от 29.05.2012 г.

 

 1. Общи положения
  1. Правилникът за дейността, устройството и вътрешният ред (ПДУВР) на АФМР е неразделна част от нейният устав.
  2. ПДУВР е съобразен с Устава на АФМР и ЗЮЛНСЦ.
  3. ПДУВР има задължителен характер за членовете на Управителния съвет (УС)
  4. Правилникът подлежи на промяна, допълнения и корекции съгласно решенията на Управителния съвет по време на мандата му и възникнали промени в нормативно-регулаторни документи.
  5. Съгласно чл. 36 т. 7 на Устава, ПДУВР се изработва от Председателя до един месец от избирането му на този пост.
  6. Правилникът се обсъжда на първо заседание на УС, като се приема с обикновенно мнозинство, след което се публикува в сайта на АФМР и подлежи на изпълнение.
  7. Неспазването на този правилник от членовете на УС води до предложения за тяхното отстраняване от УС.
  8. Длъжностите Председател и Зам.Председател са изборни от членовете на Общото събрание, а длъжността касиер се избират от членовете на УС.
  9. Управителният съвет взема решения по основни въпроси, касаещи дейността на Асоциацията, като всяко решение става легитимно след гласуване с обикновено мнозинство.
  10. Всяко решение, взето от УС се отразява в протокол
  11. В случай на липса на насрочено заседание на УС, но при наличие на спешна ситуация, Председателят на Асоциацията може да вземе самостоятелно решение, но само след съгласуване със Заместник-председателя или с двама от членове на УС, за което по е-мейл да бъдат информирани всички останали членове.
  12. Заседанията на УС се провеждат регулярно в последния четвъртък на месеца (без месеците декември и август) в залата на Националната специализирана болница за Физикална терапия и рехабилитация. При непредвидени обстоятелства, заседанията могат да се провеждат и на друго място и време, за което Председателят или Зам.Председателят уведомяват членовете на УС минимум 7 дни предварително.
  13. По решение и предварително обявен план, УС може да провежда изнесени заседания
  14. Председателят и Зам.Председателят са длъжни да информират членовете на УС за всяка насочена към Асоциацията информация.
 2. Дейност на Управителния Съвет (УС)
  1. Правомощията на УС са определени съгласно чл.36 от Устава на АФМР
  2. Заседанията на УС и начина на провеждането им са определени съгласно чл.чл. 37, 38 и 39 от Устава на АФМР.
  3. Решенията на УС и начина на тяхното взимане са определени съгласно чл.40 от Устава на АФМР
  4. Отговорността на членовете на УС са определени от чл.42 на Устава на АФМР.
  5. Дейността на УС се ръководи от Председател, като неговата дейност и правомощия са отразени в Устава и т.3 от Правилника.
  6. При необходимост функциите на Председателя се поемат от Зам.Председателя съгласно чл.43 ал.(5) от Устава на АФМР.
  7. Зам.Председателят подържа и се грижи за пълноценната информационна връзка между членовете на УС и членовете на АФМР, чрез електронна или друг вид кореспонденция. Подготвя обновяването на сайта на АФМР. Води протоколи от заседанията на УС.
  8. УС възлага след гласуване с обикновено мнозинство на всеки един член или на няколко от тях съдружно определени задачи свързани с възникнали въпроси касаещи дейността и интересите на Асоциацията.
  9. Задачата се реализира след възлагане с решение на УС, като оторизираните лица по т.2.8. при необходимост изготвят писмена нота в която изписват имената си под рубриката „Изготвил по решение на УС, съгл. Протокол № ...”, заедно с подписа на Председателя; или провеждат съответна среща с определени държавни, общински, частни, професионални или съдебни структури.
  10. Оторизираните лица или Председателят на АФМР представят или защитават становища по даден проблем, обсъдени и приети от УС.
  11. Председателят или Зам.Председателят имат право да излагат мнение, становище или предложение от името на Сдружението, след съгласуване с УС.
  12. УС възлага задачите на своите членове равнопоставено, в зависимост от техните административни, професионални, научни, служебни, кадрови и функционални компетенции и възможности.
  13. Съгласно чл. 38 т.8, членове на УС, които отсъстват на повече от половината проведени годишни заседания на УС се предлагат на първото редовно Общо събрание от Председателя, Зам.Председателя или член на УС за отстраняване от УС, като ОС избира друг член на АФМР да довърши мандата му.
  14. При невъзможност по обективни причини за пряко участие в заседанието на УС на негов член, за присъствие се счита депозирано при Председателстващия заседанието на УС по електронен път или друг носител, писмено становище по предвидените за обсъждане в дневния ред на насроченото заседание въпроси, както и изразения вот при въпроси за гласуване.
  15. Участието на членове на УС в заседанията му проведени извън града по местоживеене, се финансира чрез изплащане  на пътни разходи, в размер гласуван от УС
  16. При необходимост от юридическа консултация, УС възлага същата, като предварително гласува условията.
 3. Дейност на Председателя
  1. Основната дейност на Председателя е определени в чл.43 от Устава на АФМР.
  2. Председателят координира дейността на членовете на УС и организира воденето на книга за изходяща и входяща поща съответно пронумерована, прошнурована и подписана от него и Зам.Председателя на Асоциацията и ги съхранява
  3. Председателят подготвя дневния ред на съответното заседание на УС и го свежда до знание на всичките му членове минимум 7 календарни дни преди датата на провеждането му. В зависимост от предвидените за обсъждане въпроси може да насрочва провеждане на редовно или извънредно заседание по електронен път.
  4. Управителят на УС /Председателят на Асоциацията/ подписва финансови документи за разплащания до 200 /двеста/ лв.
  5. Разплащания над двеста лева се подписват от Управителя и Зам. Управителя.
  6. Във връзка с предмета на дейност на АФМР цитиран в чл.7 от Устава й, Управителят съвместно с юрист, изработва договори с юридически и физически лица за съвместна дейност, след решение на УС.
  7. Управителят предава на съответните съдебни органи всички документи касаещи дейността на АФМР съгласно ЗЮЛНЦ в съответният срок.
 4. Дейност на Националните представители, излъчени от АФМР
  1. Всеки избран за Национален представител внася до УС годишния план на работните заседания, проекто-становищата си по обсъждани въпроси и информацията, предвидена за докладване на заседание на Европейското сдружение.  В края на отчетния период, предвиден в ЗЮЛНЦ внасят доклад за дейността си, за приемане от УС и включване в отчета на АФМР.
  2. УС подпомага Националните представители на Асоциацията в дейността им, включително и чрез финансиране на участията им в заседанията на Европейското сдружение на медицински специалисти. Размерът на финансирането е в пряка връзка с финансовото състояние на АФМР и се гласува от УС, въз основа обсъждане на постъпилите доклади за всяко конкретно участие.
  3. Управителният съвет изготвя предложение за отзоваване на Национални представители, осъществяващи дейността си от частно име или огласяващи писмени или устни становища от името на официалния орган – АФМР, които не са съгласувани с Управителния му съвет. Ако това е преди края на редовния мандат за който са избрани, се провежда извънреден избор за довършване на мандата.
 5. Документация и финанси на АФМР
  1. Документацията на АФМР се намира на достъпно място, където всеки един член на УС или на АФМР може да се запознае с нея.
  2. АФМР разполага с телефон, факс, е-мейл и лице натоварено да осъществява връзка с членовете й.
  3. АФМР разполага с касиер.
  4. Касиерът може да бъде лице от Управителния съвет или извън него и се избира от УС с обикновено мнозинство.
  5. Касиерът има право на хонорар, който УС гласува ежегодно.
  6. Касиерът изпълнява решенията на УС във връзка с разплащания от името на Сдружението – приходни или разходни, като в отчетните документи посочва основанието – номер на протокол и номер на решение.
  7. Той отговаря за подготвянето и издаването на финансови документи и разплащания (приходно/разходни ордери, фактури, касови бележки) по членския внос, рекламната дейност, възлагателните договори, предвидените в Правилника разходи за членовете на УС, регистрационните такси при провеждане на мероприятия на Асоциацията, тяхното съхраняване и предаване за своевременно осчетоводяване. Докладва на УС за отчитането на членския внос след изтичане на срока, определен за събирането му в календарната година, участва при регистрацията на участниците на научни форуми, оформя фактури и отразява касовите плащания на касов апарат. След всяко проведено мероприятие подготвя отчет, съдържащ направените приходи и разходи, който се представя за утвърждаване от УС.
  8. Годишният счетоводен отчет се извършва (заверява) от магистър по икономика със специалност "счетоводство и контрол" като физическо или юридическо лице, след възлагане от УС, по договор.
  9. Председателят и Зам.Председателят на АФМР, както и лица свързани с тях по пряка или съребрена линия нямат право да бъдат касиери.
 6. Организиране на научни форуми
  1. Научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, курсове, кръгли маси, уъркшопи и други) се плануват в началото на съответната календарна година или в края на предишната на заседание на УС.
  2. УС гласува и приема наименованието на форума, мястото на провеждането и съответния организационен комитет.
  3. Отговорността по организирането на форума се възлага на Председател на организационния комитет, който УС избира с гласуване .
  4. УС гласува разходи на Председателя и членовете на организационния комитет за подготовката на форума.
  5. Членовете на УС присъстват по право на всички форуми организирани от АФМР, за нейна сметка, като пътните разходи се калкулират по равностойността на двупосочен билет с достъпен обществен транспорт.
 7. Списание
  1. Списанието е собственост на АФМР. Издава се като периодично издание в четири годишни книжки. При необходимост и по решение на редакционния съвет броевете могат да бъдат обединявани /напр. във връзка с проведени форуми на Асоциацията/.
  2. Списанието се получава от редовните членове на АФМР, по посочения за кореспонденция адрес.
  3. Абонати на списанието могат да бъдат и нечленове на сдружението, след заплащане на годишен абонамент по банков път.
  4. УС избира Главният редактор - хабилитирано лице, за времето на мандата си.
  5. Главният редактор не може да заема други ръководни длъжности в УС.
  6. УС избира петчленен /включително с Главния редактор/ редакционен съвет на списанието, с мандат равен на мандата на УС. Редакционният съвет изготвя политиката, стратегията и съдържанието на списанието на свои заседания в края на всеки втори от съответното тримесечие месец.
  7. Главният редактор получава хонорар за дейността си в размер, който УС  определя ежегодно.
  8. Главният редактор съвместно с редакционния съвет, ежегодно в срок до 30 ноември на предходната година изготвя проект за финансовите параметри и мениджмънт по издаването на списанието, научната програма и рекламно-информационната му дейност и я докладва пред УС за утвърждаване и приемане.
  9. Договорите по финансиране и издаване на списанието се подписват от Председателя на Сдружението, след обсъждане на заседание на УС на  всички постъпили предложения и избор. Изпълнението им се възлага на Главния редактор.
  10. Всички разходи и приходи по издаването на списанието за настоящата календарна година се докладват от Главния редактор до края на месец ноември пред УС за утвърждаване и приемане, като документацията се предава за включване в счетоводния отчет.
  11. Членовете на УС, които са хабилитирани лица или лица с научна степен участват по право в редакционната колегия на Списанието на Асоциацията. Други хабилитирани лица се включват след покана от Управителния съвет и писмено изразено съгласие.
 8. Сайт на АФМР
  1. АФМР разполага със собствен сайт.
  2. Сайтът е предназначен за информиране на членовете на АФМР за: дейностите на сдружението, за набиране на членски внос и членска маса, за информация от заседания на УС, за кореспонденция с други физически или юридически лица, касаеща специалността, за предстоящи национални и международни науни форуми, за провеждане на обучителни мероприятия, за провеждане на Общо събрание и всякаква информация касаеща специалността по Физикална и Рехабилитационна Медицина и връзката с членския състав.
  3. Електронната подръжка на сайта се извършва от оторизирано лице по съответен договор с АФМР, гласуван на УС.
  4. Информационната подръжка и нейното актуализиране се извършва от Зам. Председателя.
  5. Актуализирането на сайта се извършва в договорените срокове, при постъпване на нова информация, подлежаща на публикуване в сайта
  6. В сайта може да се публикува само информация приета с решение на УС.

Актуално
Предстоящо