НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ oт заседание на Управителния Съвет на АФМР

Проведено на 28 септември 2007 г.

Присъствали
(по задължение):
Доц. д-р М. Маринкев
Доц. д-р Т. Троев
Доц. д-р И. Колева
Доц. д-р Я. Петровска
Доц. д-р Е. Илиева
Д-р И. Чавдаров
Д-р Л. Веселинова
Д-р Е. Милушев
Д-р Панайотов
(по желание от КРК):
Доц. д-р Г. Георгиев
Д-р Л. Йовчева

Отсъстват:
Д-р А. Гечев
Д-р М. Желева

Дневен ред:

 1. Обсъждане на проектоПравилник и приемане на Правилник за работа на УС
 2. Обсъждане на проектоПрограма за работа на УС и разпределение на функциите на отделните членове на УС и комисии към УС.
 3. Обсъждане и приемане на междинен финансов отчет за дейностите на АФРМ за времето от 01.01.2007 до 31.07.2007 г. и обсъждане на предложения за административно-финансовите дейности в Асоциацията през 2008 г.
 4. Текущи
  Обсъждане на място за провеждане на държавен изпит по ФРМ и председател на държавна изпитна комисия.
  гласуване на средства за пътни разходи на членове на УС които не са от София.
  запознаване с писмо от Комисията по здравеопазване на НС , във връзка писмото на НЗОК за клинични пътеки.
  Разни - доклад на доц. Илиева и доц. Колева за посещението им в Букурещ на срещата на ЕАФРМ.

По 1т. от дневния ред УС реши:

 1. Приема предложения от д-р Чавдаров проектоПравилник, като се извършват следните корекции:
 2. Приема: в т1.7. да отпадне текста „тяхното санкциониране”; в т.2.16. заменя „оправдателни” с „уважителни”; в т.4.6. текстът отпада и се заменя със следния нов текст „Касиерът е платена длъжност. Той отговаря за подготвянето и издаването на определени финансови документи, тяхното съхраняване и предаване за своевременно осчетоводяване, следи за отчитането на члевския внос, участва при регистрацията на участниците на научни форуми, оформя фактури и отразява касовите плащания на касов апарат.”; в т.2.7. добавя се в края на изречението „води протоколи от заседанията на УС”; разпределя и разпраща списанията на АФРМ на абонатите им.; да отпаднат т.2.14 и 2.15., както и терминът „секретар на УС в текста”; допълва към т.3.2. текста „ и води книга за изходяща и входяща поща съответно пронумерована, прошнурована и подписана от Председателя и Зам.Председателя на Асоцияцията и ги съхранява”; в т.4.8. да се допълни „да изпълняват тази дейност”; в т.5.2. да отпадне текста „последните”; в т.6.3. „ежегодно” отпада, а след думата „лица” се добавя текста „за времето на мандата на УС”; в т.6.5. да отпадне „по договор”, като в края на изречението се допълни нов текст „ в размер на 10% от приходите по договори за рекламиране в списанието, което се заплаща с граждански договор в края на месец октомври на съответната година”; в т.6.6. се допълва „до 30 ноември”.
 3. Приема предложените от доц. Колева допълнения към проектоПравилника, като същите да бъдат разположени в глава първа, от т.1.9. до т.1.11. вкл.
 4. Предложените от доц.Маринкев допълнения : Неприема - от т.2. до т.7 вкл. и т.10.; Приема – т.1, като я включва към глава първа; т.8, като я включва в глава първа; и т.9, която включва в глава шеста.
 5. Приема: създава нова т.6.9. „УС избира редакционен съвет от трима души вкл. главния редактор, на списанието с мандат равен на мандата на УС. Редакционният съвет изготвя политиката, стратегията и съдържанието на списанието.”
 6. Приема предложението на д-р Чавдаров да осигури осчетоводяване от физическо лице „специалист по счетоводство и контрол” срещу заплащане по гр. Договор на стойност 100 лв./месечно, като хонорара се изплаща на всеки три месеца.

По т.2 от дневния ред УС реши: Приема да се обмислят и дискутират направените предложения от доц. Маринкев за следващото заседание на УС, поради късното им представяне.

По т.3. от дневния ред УС реши:

 1. Приема представения от доц. Маринкев междинен финансов отчет за 2007 г.
 2. Определя месечен лимит за ползване от Председателя на Асоциацията, за нейна сметка – за мобилен телефон – 30 лв. и за интернет-достъп 20 лв., който да се изплаща на 6 месеца (юни и декември), считано от 2008 г.
 3. Приема предложението на д-р Чавдаров да осигури външно лице за касиер срещу заплащане по гр.договор на стойност 50 лв./месечно, като хонорара се изплаща на всеки три месеца.
 4. Приема предложението на д-р Чавдаров да осигури осчетоводяване от физическо лице „специалист по счетоводство и контрол” срещу заплащане по гр. Договор на стойност 100 лв./месечно, като хонорара се изплаща на всеки три месеца.
 5. Приема предложението д-р Чавдаров да осигури за безвъзмездно ползване от Асоциацията и членовете на УС, на помещение оборудвано с бюро и компютърна конфигурация, телефон/факс и интернет достъп.
 6. Възлага на доц. Маринкев да уведоми счетоводната кантора за решението на УС основано на Правилника за дейността на УС, като организира и прехвърлянето на съответните счетоводни и касови документи и печати.

По т.4.1. от дневния ред УС реши: Възлага на доц. Маринкев да изготви обосновано писмо от името на УС на Асоцияциата до МЗ, като предложи ВМА-Клиника по Физикална и рехабилитационна медицина, като най-подходящата и най-добре оборудваната база от към ресурси и персонал за място на провеждане на държавния изпит по ФРМ и доц. Троев, като председател на държавната изпитна комисия. Писмото да бъде изпратено в срок от 10 дни.

По т.4.2. от дневния ред УС реши: Отхвърля гласуването, поради налично решение на поставения проблем в т.2.17 от проектоПравилника, която оточнява и осигурява заплащането им.

По т.4.3. от дневния ред УС реши: След като се запозна с писмото на КЗ при НС, възлага на д-р Чавдаров да организира публикуването му в сайта на Асоц. В срок от 10 дни.

По т.4.4. от дневния ред УС реши:

 1. Изслуша устния доклад на доц. Илиева във връзка с проведената среща на Европейската Асоциация по ФРМ и взетите там решения касаещи и нас като специалисти по ФРМ от държава в ЕС, като предложи на доц. Илиева да представи доклада в писмен вид, който да бъде публикуван в сайта на Асоц. В най-близко време, поради сроковете които текат.
 2. Doc. Marinkev da organizira izpla6taneto na chlenskia vnos za PRM Section na UEMS (po 1.50 Euro na chovek) v razmer na 150 Euro, kato doc.Ilieva dade neobhodimite koordinati za razpla6tane.
 3. На основание на приетия Правилник за дейността на УС, прекратява мандата на сегашния главен редактор на списанието на АФРМ доц. Маринкев, считано от 31.12.2007 г., като в оставащото време го задължава да изготви и публикува последния 4 брой на списанието за 2007 г.
 4. Възлага на доц. Маринкев да внесе в отдел „Фирмен” на СГС всички административно-правни и финансови документи касаещи пререгистрацията на сдружението и проведеното общо събрание в срок до 26 окт. 2007 г., като докладва на УС.

Следващият УС ще се проведе на 26 окт. 2007 г. в 14,00 часа при доц. Троев

Предварителен дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на проектоПрограма за дейността на АФРМ – докладва доц. Маринкев
 2. Обсъждане и приемане на проект за функции на членовете на УС и формиране на комисии – докладва доц. Маринкев
 3. Пререгистрация на АФРМ – докладва доц. Маринкев
 4. Предложения за избор на главен редактор и редакционен съвет – докладват всички.

Моля, всички останали предложения да се изпращат по е-мейлите ни в срок до 7 дни преди насрочената дата на УС, като доц. Маринкев ги обедини, съгласно т.3.3 от Правилника за дейността ни,.

Дата: 28.9.2007 Протоколирал: д-р Ив. Чавдаров, Зам.Председател АФРМР

Актуално
Предстоящо