НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ oт заседание на Управителния Съвет на АФМР

Проведено на 02 ноември 2007 г.

Присъствали всички 11 членове на УС, а именно
Доц. д-р М. Маринкев,
Доц. д-р Т. Троев,
Доц. д-р И. Колева,
Доц. д-р Я. Петровска,
Доц. д-р Е. Илиева,
Д-р И. Чавдаров,
Д-р Л. Веселинова,
Д-р Е. Милушев,
Д-р К. Панайотов,
Д-р А. Гечев,
Д-р М. Желева

Дневен ред:

 1. Обсъждане на насоките за работа на Асоцияцията през този мандат, състава на комисиите, които да движат определени задачи в УС и разпределение на функциите на отделни членове на УС – докладва доц. Маринкев
 2. Избор на главен редактор и редакционен съвет на списанието на Асоцияцията – докладва доц. Маринкев
 3. Текущи въпроси: разглеждане на писмото на доц. Тодоров от Варна други

По 1т. от дневния ред УС реши:

 1. Приема предложената от доц. Маринкев Програма за работа на Асоцияцията.
 2. Не приема предложените от доц. Маринкев комисии и функции на отделните членове на УС.
 3. Приема предложението на д-р Чавдаров, „УС да възлага на оперативен принцип конкретни задачи на членовете си”, при възникване на проблеми от различен характер за решаване, с оглед поемането на персонална отговорност пред УС.

По т.2 от дневния ред УС реши:

 1. След постълите две предложения – от д-р Чавдаров за доц. Колева и от доц. Маринкев за доц. Троев, проведе гласуване и с 6 гласа „за” избира за главен редактор на списанието на Асоцияцията доц. Т. Троев.
 2. Избира редакционен съвет в следния състав: Доц. Колева, доц. Маринкев и доц. Илиева.
 3. Възлага на главния редактор на Списанието съгласно чл. 6.6. от ПДУС на АФМР, на следващия управителен съвет през декември 2007 г. да представи финансовите параметри и мениджмънт по изработване на списанието, научната програма и рекламно-информационната му дейност и я докладва пред УС за гласуване, утвърждаване и приемане.
 4. Възлага на предишния главен редактор доц. Маринкев да направи оперативно-финансов отчет за дейността по организиране издаването на списанието, включващо приходи и разходи, договори за реклама и цени, като го представи на следващия УС през декември 2007 г.

По т.3.1. от дневния ред УС реши:

 1. След като се запозна с писмото на доц. Тодоров от ВМИ-Варна и изложените претенции, възложи на доц. Илиева да изпрати запитване до ЕSPRM относно изложената в писмото информация, след което ще вземе решение с което ще запознае заинтересованите лица. Копие от писмото до ESPRM да бъде изпратено на д-р Чавдаров за публикуване в сайта на Асоцияцията.

По т.3.2.

 1. Приема информацията от Доц. Маринкев, съгласно чл.4.4.2. от протокол 8, че е заплатил на PRM Section нa UEMS членски внос в размер на 150 Euro.
 2. Приема предложението на д-р Гечев съгласно чл.38 от Устана на Асоцияцията, „да се организира при домакина на срещите на УС – Клиниката по ФРМ във ВМА, възможност за телефонно или интернет участие при необходимост на отсъстващи членове на УС, които са възпрепятствани служебно за посещение на място”, като възлага на д-р Гечев и доц. Троев да организират необходимата техника за осъществяване на аудио-визуални конферентни връзки.
 3. Възлага на доц. Петровска да изпрати по електронен път КП за ФТР на белодробни заболявания на д-р Чавдаров, който заедно с придружително писмо да я изпрати в НЗОК за сведение и включване в НРД 2008.
 4. Възлага на доц. Илиева и д-р Гечев да подготвят писмо до НЗОК с допълнения и корекции към ползваните до момента в НРД 2007 КП за ФТР, с които да запознаят по електронен път членовете на УС, след което да внесат в НЗОК до 07.11.2007, за сведение при подготовката на НРД 2008.
 5. Възлага на д-р Милушев да изпрати по електронен път на д-р Чавдаров до 07.11.2007, изпратеното от него и доц. Маринкев писмо до НЗОК, касаещо финансирането на ФТР в извънболничната помощ, като същото бъде публикувано в сайта на Асоцияцията за сведение на заинтересованите.
 6. Приканва доц. Маринкев да оттегли оставката си от МЗ, като национален консултант и очаква решението на МЗ за място на провеждане на държавния изпит по ФРМ, с което да запознае заинтересованите лица.
 7. Възлага на доц. Маринкев да организира среща на работната група (в състав – доц. Маринкев, доц. Рязкова, д-р Веселинова и юрист-консулт от МЗ) по изработване и допълване на стандарта по ФРМ, съгласно заповедта на МЗ, като ги запознае с направените корекции, които да се докладват за публикуване в ДВ.
 8. Приема предложението на др.Веселинова - Въпроси, късаещи всички членове на Асоциацията включително излъчване на представители на Асоциацията за участие на различни международни форуми или юридически лица късаещи дейности по специалността ФРМ, както и други генерални и от стратегическо значение въпроси, упоменати в Устава или ЗЮЛНЦ, да бъдат обсъждани и гласувани на Общо Събрание, а не на УС

Следващият УС ще се проведе на 14 дек. 2007 г. в 14,00 часа при доц. Троев

Предварителен дневен ред:

 1. Приемане оперативно-финансов отчет за извършените дейности по организиране издаването на списанието за периода през последния мандат на главния редактор – докладва доц. Маринкев
 2. Представяне, обсъждане и гласуване на финансови параметри и мениджмънт по изработване на списанието, научната програма и рекламно-информационната му дейност за мандата на УС – докладва доц. Троев.
 3. Разни

  Моля, всички останали предложения да се изпращат по е-мейлите ни в срок до 7 дни преди насрочената дата на УС, като доц. Маринкев ги обедини, съгласно т.3.3 от Правилника за дейността ни.

  Моля доц. Маринкев и доц. Троев да изпратят по електронен път материалите които ще изнесат на следващия УС за обсъждане и гласуване до 7.12.2007 г.

  Дата: 02.11.2007 Протоколирал: д-р Ив. Чавдаров, Зам.Председател АФРМР

Актуално
Предстоящо