НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ oт заседание на Управителния Съвет на АФМР

Проведено на 19 декември 2007 г.

Присъствали ............

Отсъствали – д-р Ив. Чавдаров, д-р Л. Веселинова

Предварителен дневен ред:

  1. Приемане на оперативно-финансовия отчет за извършваните дейности по организиране издаването на списанието на Асоцияцията за периода на последния мандат на главния редактор доц. Маринкев – докладва доц. Маринкев
  2. Представяне, обсъждане и гласуване на финансови параметри и мениджмънт по изработване на списанието на Асоцияцията, научна програма и рекламно-информационна дейност за мандата на новия главен редактор – докладва доц. Троев
  3. Разни Обсъждане на член 22 от закона за занаятите – докладва д-р Милушев Обсъждане статута на спортно-оздравителните центрове – докладва д-р Милушев Обсъждане и разработване на стратегия за развитие на специалността по ФРМ през следващите 10 години Информация от ESPRM-Milano 2007 – доклодва доц. Илиева

14.01.2008
Уважаеми колеги, поради липса на информация от страна на Председателя на Асоцияцията доц. Маринкев относно присъствали членове на УС и взети решения по дневния ред, прилагам само известната на мен информация.

Следващ Управителен съвет – 25.01.2008 година – 13 часа - при доц. Троев

Дата: 19.12.2007 Протоколирал: д-р Ив. Чавдаров, Зам.Председател АФРМР

Актуално
Предстоящо