НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ oт заседание на Управителния Съвет на АФМР

Проведено на 29 февруари 2008 г.

Присъствали 7 членове на УС, а именно:
Доц. д-р М. Маринкев, Доц. д-р Т. Троев, Доц. д-р И. Колева, Д-р Ив. Чавдаров, Д-р Л. Веселинова, Д-р Е. Милушев, Д-р М. Желева

Отсъствали – Доц. д-р Я. Петровска, Доц. д-р Е. Илиева, Д-р К. Панайотов, Д-р А. Гечев

Предварителен дневен ред:

 1. Обсъждане предложението на главния редактор за финансов мениджмънт на списанието на АФРМ- оформление, предпечат, печат, реклами – докладчик - гл.редактор доц. Троев
 2. Информация за действия във връзка с проектозакона, внесен от доц. Щерев за промяна на ЗЛЗ – докладват доц. Маринкев, д-р Веселинова, д-р Милушев
 3. Други

  • Организиране изплащането на членския внос по 1 евро на член от Асоцияцията
   към ESPRM and PRM Section of UEMS – докл. доц. Илиева
  • Участие на чужди лектори в Нац.Конгрес по ФРМ през 2009 г. – докл. доц. Илиева
  • разширянате на редакционната колегия на списанието – доц. Маринкев
  • юридически услуги за АФМР
  • членски внос на юридически лица към АФМР
  • рекламиране в сайта на АФМР

По 1т. от дневния ред УС реши:

 1. Приема предложението на доц.Троев за оформление, предпечат, печат, реклами и финансов мениджмънт на списанието на АФРМ, с изключение на т.Х, която ще се уточни в следващата т.3 по т.1 от дневния ред.
 2. От предложените оферти:

  • БУЛПАК Христо Станчев – 4 списания; тираж 400 бр.; крайна цена с ДДС, предпечат и доставка франко склада – 1555,20 лв.
  • ИРИТА ЕООД - 4 списания; тираж 400 бр.; крайна цена с ДДС, предпечат и доставка франко склада – 1713,60 лв.
  • НОВА МЕТАЛ ЕООД - 4 списания; тираж 400 бр.; крайна цена с ДДС, предпечат и доставка франко склада – 1852,80 лв.
  • НОРА 2000 - 4 списания; тираж 400 бр.; крайна цена без ДДС, предпечат и доставка франко склада – 920 лв.
  • PENEV PUBLISHERS - 4 списания; тираж 400 бр.; крайна цена с ДДС и предпечат без доставка франко склада – 1350 лв.;
  се приема офертата на БУЛПАК за издаване на списанието
 3. По т.Х от предложението на доц. Троев, УС приема: лицева страница – да няма реклами и текстове, освен наименованията на самото списание и Асоцияцията по ФМР на гърба на лицевата страница – да се заплаща по 500 лв. за еднократно ползване или 1500 лв. при предварително заплащане за 4-те издания на списанието за годината. на последната страница (гръб) – да се заплаща по 700 лв. за еднократно ползване или 2000 лв. при предварително заплащане за 4-те издания на списанието за годината. за останалите рекламни страници – да се заплаща по 180 лв. за еднократно ползване или 600 лв. при предварително заплащане за 4-те издания на списанието за годината
 4. Възлага на доц. Маринкев да сключва договори за реклама с желаещи фирми на цитираните по-горе цени, като изключение остават само фирмите – Гедеон-Рихтер, Алнед и Шумел, с които е сключен договор преди взимането на това решение от УС. Копие от договорите да се предават на гл.счетоводител на АФРМ за сведение.
 5. Възлага на гл.счет. на Асоцияцията да следи за изпълнението на т.3 и т.4 от настоящия протокол при подписваните договори и докладва на УС при отклонения от решението му.По т.2 от дневния ред УС реши:

Приема информацията от доц. Маринкев и доц. Троев, че са изпълнили задачите поставени им от предишната среща на УС, като съответните писма са изпратени до съответните инстанции и са закачени на сайта на АФМРПо т.3 от дневния ред УС реши:

 1. да се изплати членски внос по 1 евро на член от Асоцияцията (100 лица към момента) към ESPRM and PRM Section of UEMS или общо на двете организации да се преведат 200 Евро (по сто евро на организация), като главния счетоводител изработи платежните нареждания в срок до 12.03.08 г., а доц. Маринкев ги подпише.
 2. възлага на доц. Илиева да влезне в контакт с ESPRM и проучи хонорарите на лектори, които могат да бъдат поканени за Нац.Конгрес по ФРМ през 2009 г. в София.
 3. възлага на доц. Илиева да проучи, кой организаторите на ESPRM би желал да участва в редакционната колегия на списанието.
 4. При възникване на юридически казуси, да възлага на юрист конкретното им разрешаване, както и с представяне в съда, като му се заплаща хонорар за извършената дейност.
 5. Членски внос за юридически лица в размер на 150 лв., а приемането да се осъществява след попълване на молба и приемането й на УС на АФМР.
 6. Цените за реклама в сайта на АФМР да останат същите, освен за лекари – единични или групови практики по ФРМ; които да се намалят от 100 на 50 (петдесет) лв.

Дата: 19.12.2007
Протоколирал: д-р Ив. Чавдаров

Актуално
Предстоящо