Във връзка с изтичане на мандатния период, съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на АФМР, Управителният съвет на Асоциацията свиква редовно Отчетно-изборно общо събрание на 16 май 2015 год. от 10.00 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 149, хотел "ЕКСПО", зала "Еспланада". Дневен ред: 1. Промени в Устава на сдружението; 2. Отчетен доклад за дейността на УС; 3. Доклад на Контролно-ревизионната комисия; 4. Годишен доклад на сдружението; 5. Избор на нов УС на сдружението; 6. Избор на Председател и Зам.председател на сдружението; 7. Приемане на проекто-бюджет за 2015 год.; 8. Разни. Обявата е публикувана в ДВ, бр.27 от 14.04.2015 год., съгласно Устава на сдружението.

Покана