УС на АФМР информира своите членове:

1. Общото събрание на сдружението за приемане на отчета за дейността му, както и на годишния финансов отчет (ГФО) за 2019 г. ще се проведе на 11 септември т.г. от 12 ч. в зала „проф. Ганчо Ганев”, София 1797, жк. Изток, ул „Д-р Любен Русев” № 1, МБАЛНП „Св.Наум”.
2. Ежегодният научен форум, състоящ се обичайно в края на всяка година, се отменя за 26-27 юни 2021 г. Същият ще се проведе в хотел Империал, гр.Пловдив.

Предвид динамичната епидемиологична обстановка в страната и света, УС на АФМР си запазва правото да ви информира своевременно, ако настъпи ситуация, възпрепятстващи провеждането на общото събрание и на конференцията.
Председател на УС: проф.д-р Елена Илиева, дм