Покана за редовно отчетно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
„Асоциация по физикална медицина и рехабилитация“ (АФМР)

УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация по физикална медицина и рехабилитация“ (СНЦОП „АФМР“) на основание чл. 23 от Устава на Сдружението във връзка с чл. 26, ал. 3, от ЗЮЛНЦ, по своя инициатива, свиква редовно отчетно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Асоциация по физикална медицина и рехабилитация“ (АФМР) от 16.30 часа на 08.06.2024 г. в парк- хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил, ПК 2500, ул. „Калосия“ № 19,

 

Дневен ред:

  1. Приемане на Доклад за дейността на УС на СНЦОП на „АФМР“ за 2023 г.
  2. Приемане на годишния финансов отчет на АФМР за 2023 г.
  3. Приемане на извършения експертен одит на АФМР от избора на доц. д-р Искра Такева, дм за „Председател“ на АФМР до освобождаването й от поста Председател на АФМР. Вземане на решение за освобождаване на доц. д-р Искра Такева, дм от отговорност като „Председател” на АФМР за периода на нейното управление.
  4. Доклад за дейността на Контролно-ревизионна комисия за 2023 г.
  5. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за работата им през 2023 г.
  6. Приемане на проект за бюджет на АФМР за 2024 г.
  7. Разглеждане на постъпили предложения за изменения в устава на АФМР.
  8. Разни.

На основание чл.27 от Устава на СНЦОП на „АФМР“, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най малко ½ от членовете му. Ако присъстващите са под този минимум, събранието се отлага за един час и ще се проведе на същото място при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на явилите се членове.

Председател на УС …………….

Проф. д-р Кирил Панайотов, дм