Покана до членовете на АФМР: Общо събрание 24 – 27.10.2019г.

С настоящата покана, всички членове на АФМР се считат за поканени. Моля запознайте се с приложените документи!

Покана

Покана – вписване