Покана за свикване на извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“ /СНЦОП “АФМР“/, на основание чл. 23 от Устава на Сдружението във вр. с чл. 26, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ свиква извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“ /СНЦОП “АФМР“/, което да се състои в гр. Павел Баня, обл. Стара Загора, ул. “Петко Колев“ № 12, хотел Атмосфера на 28.01.2024 г. от 09.00 часа, където ще се проведе публично мероприятие,  при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на Председателя на Управителния съвет на СНЦОП “АФМР“. Предложение за решение: Общото събрание на СНЦОП “АФМР“ освобождава Искра Димитрова Такева – Здравкова като Председател на Управителния съвет на СНЦОП “АФМР“.
  2. Промени в състава на Управителния съвет на СНЦОП “АФМР“. Предложения за решения: 1. Общото събрание на СНЦОП “АФМР“ освобождава Искра Димитрова Такева – Здравкова като член на Управителния съвет на СНЦОП “АФМР“.  2. Общото събрание на СНЦОП “АФМР“ освобождава Хариета Добринова Елкова – като член на Управителния съвет на СНЦОП “АФМР“.
  3. Избор на нов Председател на Управителния съвет на СНЦОП“ АФМР“. Предложение за решение: Общото събрание на СНЦОП “АФМР“ приема предложенията на членовете на СНЦОП “АФМР“ за избор на нов Председател на Управителния съвет.
  4. Промени в Устава на СНЦОП “АФМР“. Предложение за решение: Общото събрание на СНЦОП “АФМР“ приема предложенията на членовете на СНЦОП “АФМР“ за промени в Устава на СНЦОП “АФМР“.
  5. Разни.

Няма други писмени материали за събранието, освен предложенията за решения, посочени по-горе в настоящата покана. 

На основание чл. 27 от Устава на СНЦОП “АФМР“, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко ½ от членовете му. Ако присъстващите са под този минимум, събранието се отлага за един час и ще се проведе на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на явилите се членове.

 

Зам. Председател на УС:………………………………………

                              Проф. д-р Кирил Панайотов, дм